O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Zabrzu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 15.03.2019 r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym w  Zabrzu , ul 3-go Maja 21 s. 224 odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości Zabrze, przy ul. Galla 1a posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zabrze nr GL1Z/00006033/5.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 466 800,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 311 200,00 zł (dwie trzecie wartości oszacowania).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania nieruchomości (tj. 46.680,00 zł), najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (art. 962 § 1 kpc), na rachunek bankowy Komornika (48 2490 0005 0000 4530 5024 2793).
Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.